Algemene Voorwaarden

van wouterdeberg.nl

Ingangsdatum: 09-10-2021

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en wouterdeberg.nl. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever.


Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

  • wouterdeberg.nl - de eenmanszaak wouterdeberg.nl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80122418;

  • Algemene Voorwaarden - deze algemene voorwaarden van wouterdeberg.nl;

  • Dienst - de dienst die door wouterdeberg.nl wordt verricht;

  • Intellectuele Eigendomsrechten - alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

  • Opdrachtgever - jij, de opdrachtgever en wederpartij van wouterdeberg.nl bij de Overeenkomst;

  • Overeenkomst - de overeenkomst van opdracht tussen wouterdeberg.nl en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

  • Partij(en) - wouterdeberg.nl en/of Opdrachtgever.

  • Website - de website van wouterdeberg.nl, te bereiken via https://wouterdeberg.nl..

  • Privacy Beleid – het privacy beleid document van wouterdeberg.nl met voorwaarden en uitleg over de verwerking van (persoons)gegevens bij wouterdeberg.nl. (https://wouterdeberg.nl/privacy)

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen wouterdeberg.nl en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.

  Dit geldt voor hosting diensten: algemene voorwaarden Antagonist.
  Voor E-mail only diensten: algemene voorwaarden Mihos

 4. wouterdeberg.nl is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

 5. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van wouterdeberg.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.

 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan wouterdeberg.nl een opdracht verstrekt, is wouterdeberg.nl pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht wouterdeberg.nl niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

 5. De Opdrachtgever kan gebruik maken van het elektronisch bestelproces op de Website om de Dienst af te nemen. De op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst en prijs zijn bindend.

 6. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling. Ook tijdens de duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om bedrijfsgegevens, NAW gegevens en contactgegevens actueel te houden.

 7. Indien blijkt dat door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft wouterdeberg.nl bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.

Artikel 4. De Dienst

 1. wouterdeberg.nl verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

 2. wouterdeberg.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft wouterdeberg.nl het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van wouterdeberg.nl. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

 4. wouterdeberg.nl is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft wouterdeberg.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. wouterdeberg.nl accepteert, behoudens andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal wouterdeberg.nl de Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft de Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee de Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren. De Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.

 7. Iedere actie die middels het administratief account gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van de Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan wouterdeberg.nl te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

 8. wouterdeberg.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens wouterdeberg.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

 9. wouterdeberg.nl is niet verplicht tot restitutie van reeds betaalde vergoedingen na een ingrijpen zoals bedoeld in lid 8.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan wouterdeberg.nl alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die wouterdeberg.nl nodig heeft om de Diensten te verrichten. wouterdeberg.nl mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. wouterdeberg.nl is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.

 2. Het is wouterdeberg.nl toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. wouterdeberg.nl is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

 3. In afwijking van artikel 7:408 BW mag de Opdrachtgever de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

 4. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

 5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat wouterdeberg.nl in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door wouterdeberg.nl zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

 6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal wouterdeberg.nl vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij wouterdeberg.nl hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

 4. wouterdeberg.nl is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

 5. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van wouterdeberg.nl zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 6. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is wouterdeberg.nl gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. wouterdeberg.nl zal de Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 7. Alle voor wouterdeberg.nl uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, mits deze aan de Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan wouterdeberg.nl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan wouterdeberg.nl een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij wouterdeberg.nl berusten, blijven bij wouterdeberg.nl.

 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij wouterdeberg.nl.

 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, nietoverdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 2. wouterdeberg.nl zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van wouterdeberg.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of wouterdeberg.nl daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal wouterdeberg.nl zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. wouterdeberg.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

 2. De aansprakelijkheid van wouterdeberg.nl voor directe schade geleden door de Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door wouterdeberg.nl van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van wouterdeberg.nl of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW).

 3. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade, uit welke hoofde dan ook, van wouterdeberg.nl meer bedragen dan EUR. 200,- (exclusief BTW).

 4. Buiten de in artikel 10 lid 2 genoemde gevallen rust op wouterdeberg.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

 5. De aansprakelijkheid van wouterdeberg.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever wouterdeberg.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wouterdeberg.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wouterdeberg.nl in staat is adequaat te reageren.

 6. wouterdeberg.nl is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij wouterdeberg.nl meldt.

 8. Voor zover de Opdrachtgever handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, vrijwaart hij wouterdeberg.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst.

Artikel 11. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via wouterdeberg.nl die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

 3. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade, uit welke hoofde dan ook, van wouterdeberg.nl meer bedragen dan EUR. 200,- (exclusief BTW).

 4. wouterdeberg.nl hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van wouterdeberg.nl gerechtvaardigd is, is wouterdeberg.nl gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is wouterdeberg.nl in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van wouterdeberg.nl te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. wouterdeberg.nl zal de Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

 5. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is wouterdeberg.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen. wouterdeberg.nl kan hierbij alle relevante informatie over de Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties wouterdeberg.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

 6. Bij herhaaldelijke klachten over de door de Opdrachtgever aangeboden informatie is wouterdeberg.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

 7. Opdrachtgever vrijwaart wouterdeberg.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. wouterdeberg.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van wouterdeberg.nl in het kader van de klachtenprocedure.

 8. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 11 lid 2, onthoudt de Opdrachtgever zich ervan de Dienst te gebruiken voor het opstarten, uitvoeren, gebruiken, verwerken, bevorderen, versturen, publiceren of aanbieden van processen, programma’s, gegevens of materialen die in strijd zijn met de goede zeden of waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat wouterdeberg.nl de Dienst niet voor die doeleinden ter beschikking heeft gesteld, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend:
  1. Schadelijke scripts of processen waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks wouterdeberg.nl, overige Opdrachtgevers van wouterdeberg.nl of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen.

  2. IRC-bots, -bouncers of andere IRC-gerelateerde processen of programma’s.

  3. Proxysoftware, al dan niet met als doel verkeer te anonimiseren.

  4. BitTorrent-software, al dan niet met als doel dit op een schadelijke of anderszins onjuiste manier te gebruiken.

  5. Network daemons of andere processen die network sockets (proberen te) openen of verbinding maken met een extern netwerk, dan wel informatie verschaffen over externe netwerken.

  6. Hacking, hacking tools of andere materialen met als doel systemen, netwerken of diensten van Opdrachtgever of derden te benaderen zonder toestemming van de eigenaar, al dan niet met de intentie schade toe te brengen.

  7. E-mail in bulk en/of spam, waaronder het versturen van (grote) nieuwsbrieven, al dan niet met instemming van de ontvangers.

  8. Backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium.

  9. Pornografisch en/of erotisch materiaal.

 9. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks wouterdeberg.nl, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

 10. wouterdeberg.nl zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen naar aanleiding van het niet nakomen van hetgeen bepaald in lid 7 en lid 8.

 11. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

 12. Zonder toestemming van wouterdeberg.nl is het Opdrachtgever verboden de door wouterdeberg.nl verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

 13. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen, te wederverhuren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen (al dan niet met tegenprestatie), tenzij anders is overeengekomen.

 14. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

 15. wouterdeberg.nl kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of de hoeveelheid dataverkeer die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. De maxima kan Opdrachtgever te allen tijde vinden op de Website van wouterdeberg.nl. Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid dataverkeer sluit wouterdeberg.nl het webhostingaccount af. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte en/of dataverkeer is bereikt.

 16. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

 17. Opdrachtgever kan beslissen om tegen vergoeding de maximale hoeveelheid dataverkeer te vergroten. Uitbreiding van de hoeveelheid dataverkeer kan strekken tot het einde van de maand of voor de rest van de duur van de Dienst. De keuze is aan Opdrachtgever.

 18. In het geval dat wouterdeberg.nl geen maximum heeft gesteld aan de hoeveelheid opslagruimte en/of de hoeveelheid dataverkeer (aangemerkt als ‘onbeperkt’), dan geldt dat Opdrachtgever zich dient te weerhouden van gebruik waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit (naar oordeel van wouterdeberg.nl) overige Opdrachtgevers van wouterdeberg.nl kan hinderen.

 19. Indien naar oordeel van wouterdeberg.nl sprake is van excessief gebruik van de Dienst waarbij gevaar kan ontstaan voor de continuïteit van de dienstverlening aan overige Opdrachtgevers van wouterdeberg.nl, dan is wouterdeberg.nl, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 lid 8, gerechtigd (zonder voorafgaande kennisgeving) het gebruik van de Dienst te beperken of op te schorten en/of een afzonderlijk tarief voor opslagruimte en/of dataverkeer te hanteren, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid of de verplichting tot restitutie van enige reeds betaalde vergoeding ontstaat.

 20. Opdrachtgever verstrekt hierbij wouterdeberg.nl een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van wouterdeberg.nl verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door wouterdeberg.nl geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door wouterdeberg.nl.

 21. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. wouterdeberg.nl zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door wouterdeberg.nl opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

 2. wouterdeberg.nl zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. wouterdeberg.nl is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). wouterdeberg.nl is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

 3. wouterdeberg.nl zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van wouterdeberg.nl. wouterdeberg.nl kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

 4. Indien naar het oordeel van wouterdeberg.nl een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van wouterdeberg.nl of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is wouterdeberg.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 5. wouterdeberg.nl stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij wouterdeberg.nl opgeslagen data te maken. wouterdeberg.nl maakt alleen back-ups voor continuïteitsdoeleinden. Dit is een vrijblijvende service en hierover worden geen garanties gegeven en hiervoor kan wouterdeberg.nl niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 13. Storingen en overmacht

 1. wouterdeberg.nl heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. wouterdeberg.nl zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. wouterdeberg.nl is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 2. wouterdeberg.nl heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal wouterdeberg.nl zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. wouterdeberg.nl is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

 3. wouterdeberg.nl zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat wouterdeberg.nl door zijn eigen Leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van wouterdeberg.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Duur, opzegging en verlenging

 1. De Overeenkomst voor een Dienst (met uitzondering van een eenmalige Dienst) wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Opdrachtgever heeft voor diensten met een duurovereenkomst alleen de mogelijkheid om de overeenkomst automatisch te verlengen mits schriftelijk anders overeengekomen.

 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is wouterdeberg.nl gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. wouterdeberg.nl is niet verplicht Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

 4. Door wouterdeberg.nl opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. wouterdeberg.nl is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

 5. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 6. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij wouterdeberg.nl reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijke bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).

 7. Indien wouterdeberg.nl enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft wouterdeberg.nl het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van wouterdeberg.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 8. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met automatische verlenging en heeft voldaan aan de betalingsverplichting bedoeld in navolgend lid 10, wordt aan het einde van de overeengekomen termijn, onder voorbehoud van opzegging door Opdrachtgever, de Dienst automatisch verlengd met 12 maanden.

 9. wouterdeberg.nl zal de Opdrachtgever over een nieuwe automatische verlenging van de Dienst tijdig, minimaal 1 maand voor de verlenging, op de hoogte stellen.

 10. Automatische verlenging van de Dienst wordt op de verloopdatum gerealiseerd, mits op dat moment wouterdeberg.nl de volledige betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen en verwerkt. In alle andere gevallen zal wouterdeberg.nl de automatische verlenging annuleren. Het is dan uitsluitend de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zelfstandig een verlenging van de Dienst te realiseren.

 11. Bij een weigering of mislukking van de betalingsopdracht na de verlenging van de Dienst is Opdrachtgever gehouden aan het voldoen van de volledige vergoeding voor de verlenging van de Dienst.

 12. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat een eventuele opzegging uiterlijk een dag voor de automatische betaling plaatsvindt door wouterdeberg.nl is ontvangen en verwerkt.

 13. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is het Opdrachtgever toegestaan om na automatische verlenging op elke dag op te zeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt hier verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

 14. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook per e-mail of via het klantensysteem van wouterdeberg.nl (wouterdeberg.nl Portal) opzeggen.

 15. Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal wouterdeberg.nl het verschil restitueren.

 16. wouterdeberg.nl kan aan het gebruik van automatische verlenging aanvullende voorwaarden stellen. Het is wouterdeberg.nl tevens toegestaan om de verlengmethode van Opdrachtgever te wijzigen naar handmatige verlenging wanneer niet (meer) aan de voorwaarden van wouterdeberg.nl wordt voldaan, of wanneer wouterdeberg.nl dit anderszins noodzakelijk acht.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

 1. wouterdeberg.nl zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

 2. Het is wouterdeberg.nl toegestaan facturen elektronisch te verzenden.

 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn van een factuur, is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door wouterdeberg.nl.

 4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 6. In bovenstaande gevallen heeft wouterdeberg.nl voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 2. Partijen zijn het erover eens dat wouterdeberg.nl ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in het Privacy Beleid van toepassing.

 3. Opdrachtgever staat er jegens wouterdeberg.nl voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart wouterdeberg.nl tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

Artikel 17. Klachten

 1. Klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, het functioneren van de Dienst of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 5 werkdagen mag Opdrachtgever een reactie op de klacht verwachten.

Artikel 18. Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van wouterdeberg.nl aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar wouterdeberg.nl gevestigd is.

 4. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 5. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

 6. De door wouterdeberg.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door wouterdeberg.nl, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

 8. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van wouterdeberg.nl. wouterdeberg.nl kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.